KITTHAI
KITTHAI (KASIKORN Integrated Thai Text Analytics Interface) คือ ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทย (Thai Natural Language Processing) สำหรับประมวลผลข้อมูลข้อความทางการเงินการธนาคาร ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
KITTHAI มีความสามารถในการช่วยสนับสนุนและเพิ่มเติมความสามารถของ Chatbot ให้สามารถตอบคำถาม หรือหาข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดในตลาดการเงินการธนาคารไทยในยุคปัจจุบัน
KITTHAI มีบริการดังนี้
แบ่งข้อความตามใจความสำคัญ
คัดกรองข้อความสแปมที่ไม่เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
ตรวจหาเจตนา ความรู้สึก และเอนทิตี ในข้อความ
วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกในข้อความ

สุ่มข้อความตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์

EDU Segmentation API
Spam Detection API
Intent Feeling Entities API
Sentiment Analysis API